علل موفقیت و شکست در پروژه ها

علت شکست پروژه ها

علل موفقیت و شکست در پروژه ها

علل موفقیت و شکست در پروژه ها 800 640 makhrotkar

دلایل موفقیت در پروژه ها

با بررسی نهصدو سی پروژه صنعت ساخت در آمریکا مهمترین دلایل موفقیت پروژه هایی که توانسته بودند به موقع و با هزینه پیش بینی شده بر اساس کیفیت مورد انتظار کارفرما به اتمام برسند معلوم شد رعایت معیارها و عوامل زیر نقش ویژه اتی در موفقیت این پروزه ها داشته است :
۱- برنامه ریزی تفصیلی پروژه
۲- تفکیک پروژه به WBS و فازها
۳- تعیین نقاط تحویل
۴- تعیین مایلستونهای قابل اندازه گیری
۵- تعهد مدیریت و تیم پروژه
۶- درگیرشدن تیم در برنامه ریزی داخلی
۷- کنترل و پیگیری پروژه
۸- قابل اندازه گیری بودن پیشرفت پروژه
۹- بررسی های منظم
۱۰- مسوولیت پذیری
۱۱- جذابیت کاری
۱۲- ارتباطات موثر
۱۳- راهبری
۱۴- به حداقل رساندن تهدیدات
۱۵- طرح ریزی سیستم ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش
۱۶- اطمینان از حضور موثر و حمایت موثر مدیریت ارشد
۱۷- انگیزه های فردی

علت شکست پروژه ها

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ممکن است از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت باشد. با این وجود در این فرصت قصد داریم برخی از عمده علل به سرانجام نرسیدن پروژه ها را ذکر کنیم:
مطالعات اولیه، آغاز و برنامه ریزی:
عدم دقت در امکان سنجی (طرح توجیهی)پروژه
اهداف نامشخص یا متضاد پروژه
عدم تعیین مدیر پروژه مناسب
عدم اعطای اختیارات مناسب به مدیر پروژه
عدم تشریح وظایف مناسب مدیر پروژه
عدم وجود روال ها و دستورالعمل های مناسب و مصوب
عدم انتخاب مناسب پیمانکاران پروژه عدم دقت در تعیین ذینفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و تاثیر آنها عدم وجود سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذینفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
عدم وجود منشور پروژه مناسب و مصوب
عدم مشارکت تیم پروژه در تهیه برنامه پروژه
عدم تعریف مناسب منشور رفتاری در پروژه
عدم تدوین سیستم تشویق و پاداش مناسب
عدم دقت در تعیین الزامات پروژه
عدم دقت در تعریف محدوده پروژه
عدم دقت در تعیین محدودیت ها و فرضیات پروژه
عدم دقت در تدوین ساختار شکست و خروجی های پروژه
عدم دقت در تدوین لیست فعالیت ها و شبکه پروژه
عدم دقت در تخمین مدت زمان اجرای فعالیت ها
عدم دقت در تخمین منابع مورد نیاز فعالیت ها
عدم دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک های پروژه
عدم دقت در تخمین هزینه اجرای فعالیت ها و مراحل پروژه
عدم لحاظ نمودن تقویم های کاری
عدم برنامه ریزی مناسب کیفی
در نظر نگرفتن محدودیت های زمانی
وجود محدودیت های زمانی غیر منطقی
در نظر نگرفتن محدودیت های منابع
در نظر نگرفتن نیازمندی های قانونی مانند مجوزهای زیست محیطی و …
در نظر نگرفتن شرایط سیاسی مانند تحریم و …
در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مانند انتظارات مردم ، معارضات و …
در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی مانند تورم ها، محدودیت های سرمایه گذاری، ارزی و …
 فاز اجرا:
عدم حمایت مدیر پروژه و سازمان از پروژه به خصوص تیم مدیریت پروژه
عدم پذیرش برنامه و گزارشات پروژه توسط تیم اجرایی
عدم اجرای سیستم هماهنگی و ارتباطات مناسب بین ذینفعان پروژه از جمله تیم و پیمانکاران پروژه
عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
عدم آموزش مناسب تیم پروژه
عدم تیم سازی مناسب در پروژه
عدم رفع مناسب تعارضات بین ذینفعان
عدم رهبری مناسب
عدم مدیریت مناسب استرس در بین تیم پروژه
عدم اجرای فرایندها بر اساس روال ها و دستورالعمل های مصوب
عدم تامین مالی مناسب پروژه
عدم تامین نرم افزارها و سخت افزارهای لازم
بروز ریسک های پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، زلزله و …
تغییرات در الزامات پروژه
تغییرات کنترل نشده در محدوده پروژه
 فاز کنترل و اختتامی:
عدم وجود گزارشات موثر و یکپارچه
عدم ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
عدم مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
عدم ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه
عدم وجود سیستم کنترل کیفیت مناسب
عدم تحویل گیری مناسب اقلام قابل تحویل از پیمانکاران
عدم ثبت مناسب دروس آموخته فازها و قراردادهای پروژه

شرکت راه و ساختمان مخروطکار

سهامی (خاص)

پیام مدیر عامل

شـركت راه و ساختمان مخروطکار با انجام کاملاً موفق پروژه‌هـای‌خود توانسته اسـت رشدی پایدار را رقم بزند و گام های بلندی در راستای تحـقق اهـداف و چشم انداز های تعیین شده بـردارد، کــه این پیشرفت ها و توانمندی ها نتیجــــه خط مشی و روش كار بهینه حـاكــم بر شركت بوده که توسط نیروی انسانی یکتای آن به انجام رسیده است.

با ما در ارتباط باشید

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از پارک وی – کوچه سالار – پلاک 14 – طبقه 5 – واحد 501 خرم آباد – بلوار شصت متری – کوی بسیج – نبش بسیج یک – ساختمان مخروطکار – طبقه پنجم خرم آباد : 92-33355190 – 066 تهران : 88485751 – 021 فکس : 06633355193 info@makhrotkar.ir

تلگرام شرکت | 09391379246